استاندارد ها

ISO/TS 16949:2002 :
-    هدف توسعه سيستم مديريت کيفيت است که با تأکيد بر پيشگيری از ضايعات ، کاهش انحراف و اتلاف در زنجيره عرضه ، امکان بهبود مستمر را فراهم می آورد.در حال حاضر اين استاندارد از جانب اکثر مشتريان برای زنجيره تأمين خودرو الزام گرديده است.
ISO 17025:
-    تأييد صلاحيت آزمايشگاه جهت انجام دادن تستهای تعريف شده و ايجاد آزمايشگاه اكروديته.
OHSAS 18001:
-    سلامتي و حفظ نيروي انساني موجود به عنوان بالاترين سرمايه هر شركت از اهداف سازماني گروه كارخانجات تعريف شده است. شناسايي خطرات محيط كار و كاهش و كنترل ريسك هاي موجود از مهمترين نتايج استقرار سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای ميباشد.
ISO 10015 :
نقش اين استاندارد فراهم آوردن راهنمائی جهت ياری رساندن به سازمان جهت شناسائی و تحليل نيازهای آموزشی ، طراحی و برنامه ريزی آموزشی ، اجرای آموزش ، ارزشيابی نتايج آموزش و نظارت و بهبود فرآيند آموزش به منظور دستيابی به اهداف آن می باشد.